Fondsen en sponsoring

Algemeen:

Fondsenwerving kan een hele spannende onderneming lijken, zeker als je hier niet eerder mee bezig bent geweest. Hieronder staan een paar handige linkjes naar online informatie over waar je op moet letten, en hoe het een en ander in zijn werk gaat.

Hieronder vind je een overzicht van particuliere- en landelijke stimuleringsfondsen die wellicht interessant zijn voor je Oldenzaalse project.

 

Fondsen (verbonden aan Oldenzaal, regionaal en landelijk)n

Hieronder staan een aantal fondsen die verbonden zijn aan Oldenzaal, die regionaal werken en die landelijk georienteerd zijn. Deze lijst wordt blijvend bijgewerkt, maar pretendeert op geen enkele manier volledig te zijn, aangezien dit veld blijvend aan wijzigingen onderhevig is.

 

Blockbusterfonds

Het Blockbusterfonds is in 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en de BankGiro Loterij. Zij werken samen in het Blockbusterfonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. De kiem voor het fonds werd gelegd bij de Mandeville Lezing in 2011. Hierin hield Joop van den Ende een pleidooi om meer te investeren in cultuur en cultureel ondernemerschap.

Zie ook de website.

 

BNG Cultuurfonds bng-cultuurfonds

Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid en verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. Ook is er een jaarlijks prijs voor gemeenten op het gebied van cultureel erfgoed.

Het project moet minimaal een regionaal bereik hebben en opgezet en/of uitgevoerd in samenwerking met professionals. Het BNG cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel.

Zie ook de website.

 

Boeskoolfondsboeskoollogo

De stichting is opgezet met als doel het financieel ondersteunen van activiteiten op sociaal-cultureel en sportief gebied in Oldenzaal en omgeving. Het Boeskoolfonds wordt gesteund door 32 bedrijven verdeeld over allerlei branches.

 

 

BoesCoolTuur InstrumentenfondsBoesCoolTuur logo bij instrumentenfonds

Kinderen die hun muzikale talenten willen ontwikkelen moeten daar de mogelijkheid voor krijgen. Om deze reden stelt BoesCoolTuur muziekinstrumenten ter beschikking aan kinderen waarvan de ouders om financiële redenen niet in staat zijn een instrument aan te schaffen zodat hun kind thuis kan oefenen.

Ouders kunnen een beroep doen op het instrumentenfonds door bij Stichting Leergeld een aanvraag in te dienen. Voor deze samenwerking is gekozen omdat Stichting Leergeld goed zicht heeft op de doelgroep en ouders zo niet een hun onbekende organisatie hoeven aan te schrijven. Het instrumentenfonds voorziet de kinderen van een goed beginnersinstrument zodat elk kind dezelfde uitgangspositie heeft en zoveel thuis kan oefenen als hij/zij wil.

Het instrumentenfonds wordt mede mogelijk gemaakt door het Cogas Cultuurfonds en het Coöperatiefonds Twente-Oost van de Rabobank. Voor meer informatie over het instrumentenfonds kan contact op worden genomen met info@boescooltuur.nl.

 

Buurtinitiatiefimpuls

Impuls biedt u, samen met de Gemeente Oldenzaal, de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij een activiteit of verbetering van uw buurt. Deze ondersteuning kan in de vorm van tips en advies, maar daarnaast ook in de vorm van een financiële bijdrage.

De belangrijkste voorwaarde voor deze ondersteuning is dat het een maatschappelijke meerwaarde heeft voor uw buurt. Het moet de saamhorigheid in de buurt vergroten of een bijdrage leveren op sociaal of cultureel vlak.

 

Creatieve Broedplaatsen TwenteLogo regio twente

Om creatieven voor de regio te behouden en aan te trekken gaat per 1 september 2020 de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente van start. Deze regeling biedt een financiële bijdrage, netwerkvorming en coaching.

Er is 1,4 miljoen subsidiegeld beschikbaar vanuit de Regio Deal van het Rijk. Deze bijdrage fungeert als startmotor om in de periode 2020-2025 onder meer tien creatieve broedplaatsen in Twente van de grond te krijgen of door te ontwikkelen.

 

 

Cogas Cultuurfondsani_cogas-logo

Het Cogas Cultuurfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een duurzaam Twente, waar mensen steeds comfortabeler kunnen wonen, werken en leven.

Jaarlijks wordt in mei bekend welke initiatieven een bijdrage uit het Cultuurfonds ontvangen. Voor het Cultuurfonds 2021 kunnen officieel tot 1 februari 2021 aanvragen ingediend worden. Wegens corona en de lagere aantallen aanvragen die daardoor ontvangen zijn (in 2019: 55 aavragen, in 22 25 aanvragen), heeft het Cogas Cultuurfonds de aanvraagtermijn verlengd tot 1 juli 2021.

Daarna geldt: vanaf 1 november 2021 (tot 1 feb 2022) kan je een bijdrage voor 2022 aanvragen. Zie voor aanvraagformulier en meer info de website.

 

Overige sponsorverzoeken
Heeft u een sponsorverzoek? Zie voor info de website.

 

Cogas Cultuurprijs

Van alle organisaties die een bijdrage krijgen uit het Cogas Cultuurfonds, komt er één in aanmerking voor een extra prijs: de Cogas Cultuurprijs. De Cogas Cultuurprijs is een prijs die Cogas jaarlijks uitreikt aan een bijzonder cultureel initiatief in de Cogas regio.

Uit de inzendingen worden jaarlijks drie bijzondere inzendingen genomineerd. Via Facebook kan het publiek stemmen en zo wordt de prijswinnaar bekend. Te winnen is een geldprijs van € 1.000,- en een award vaak nét het verschil.

 

Euregio

Grensoverschrijdende samenwerkingen voor culturele activiteiten kunnen via de EUREGIO financieel ondersteund worden door het INTERREG V A project Kunstverbinding of door het project voor Ontmoetingen.

Projectoproepen voor subsidie tot € 25.000

Meerdere keren per jaar organiseren wij projectoproepen voor grensoverschrijdende ontmoetingen (max. € 1.000 subsidie) en meer intensieve en langdurige samenwerking (max. € 25.000 subsidie).” (bron: nieuwsbrief Euregio, dd 2020-07-16)

 

EUREGIO taNDem

taNDem is een nieuw, grensoverschrijdend project dat zich richt op Duitse en Nederlandse kunstenaars, cultuurverenigingen en -instellingen en andere cultuurmakers uit de EUREGIO. In gezamenlijke “taNDems” moeten zij samen kunst- en cultuurprojecten met betrekking tot een bepaald jaarthema uitvoeren. De aanvragers kunnen daarvoor maximaal €15.000 subsidie ontvangen.

Zie de taNDem pagina op de EURGIO-website hier, en de taNDem website.

 

Fonds 21  Fonds21

Fonds 21 (vroeger SNS Reaal Fonds) is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds dat door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage wil leveren aan de samenleving van nu. Het wil een positieve bijdrage leveren aan de hedendaagse samenleving door ideële doelen te steunen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij.

Het fonds steunt onder meer projecten voor de basisschool, het vmbo, havo/vwo en het mbo. Fonds 21 heeft in 2017 een programmaregeling geïnitieerd, die culturele instellingen stimuleert kwalitatief en toegankelijk aanbod voor mbo’ers te ontwikkelen. Zij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Let op: dit is een fonds voor professionele kunsten. U kunt minimaal 10.000 euro aanvragen.

Zie ook de website.

 

Fonds Cultuur+Financiering

Fonds Cultuur+Financiering stimuleert ondernemerschap in de hele culturele en creatieve sector met een breed productaanbod. De doelstelling is om individuen en organisaties in de creatieve sector te helpen. En uiteindelijk de sector in zijn geheel te versterken. Het Fonds verstrekt leningen tegen lage rentes. Ook geeft het garanties af op bancaire leningen tegen soepele voorwaarden. Het Fonds heeft geen winstoogmerk.

Zie ook de website.

 

Fonds Geldermanstichting & De Bond

De Gelderman Stichting heeft in samenwerking met Stadstheater De Bond het Fonds Geldermanstichting & De Bond opgezet. Via dit fonds kan een aanvraag worden gedaan voor korting op de zaalhuur bij Stadstheater De Bond.

Dit Fonds-Geldermanstichting & De Bond richt zich binnen Oldenzaal, Beuningen, Rossum en De Lutte op:

 • amateurverenigingen en -gezelschappen
 • basis- en middelbare scholen

Zie ook de website.

 

FransenfondsAgfra

Agfra Holding heeft het Fransenfonds opgericht, dat financiële steun verleent aan o.a. organisaties, clubs en verenigingen. De Stichting beoogt cultuur, sport en wetenschap in de regio Twente te stimuleren door het uitsluitend of nagenoeg uitsluitend doen van giften.

Voorwaarden:

 1. De aanvraag dient een maatschappelijk, sportief of cultureel doel.
 2. Het bevat een beschrijving van de activiteit en de reden voor de aanvraag.
 3. Het gaat om incidentele (geen structurele) financiële ondersteuning.
 4. Tussen de activiteit en de aanvraag zit minimaal drie maanden.
 5. De aanvraag is voorzien van een begroting en informatie over andere benaderde instellingen.

Zie voor meer informatie de website.

 

Fonds voor Cultuurparticipatiefondscultuurparticipatie-150x150

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats.
Aandachtsgebieden van het fonds zijn

 • participatie (actieve cultuurdeelname in vrije tijd en het sociale domein)
 • amateurkunst,
 • cultuureducatie
 • en volkscultuur.

Het fonds stimuleert het meedoen aan cultuur. Ze geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. Hiervoor hebben ze verschillende regelingen.  Zie de website.

 

Fonds Podiumkunsten   fondspodiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans en theater in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst (muziek, dans en theater) in Nederland dat streeft naar een kwalitatief hoogwaardig, divers en gespreid aanbod over het hele land (én internationaal).

Het fonds stimuleert het bereik van een groot en breed publiek. Bijzondere aandacht gaat onder meer uit naar talentontwikkeling.

Zie ook de website.

 

 

Geefwet 

Particulieren en bedrijven kunnen kunst en kunstenaars ondersteunen. De overheid stimuleert dit door de Geefwet.
De Geefwet maakt giften aan kunst en kunstenaars voor particulieren fiscaal aantrekkelijk. Want giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Speciaal hiervoor is er de campagne Daar geef je om.

 

Geldermanstichtinglogo_geldermanstichting

De Geldermanstichting heeft als doel

 • de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van Oldenzalers en omgeving te bevorderen.
 • de ontspanning van Oldenzalers en omgeving te bevorderen.
 • de leefbaarheid van de stad Oldenzaal en omgeving te bevorderen.

Activiteiten:

 • ondersteuning van stichtingen en verenigingen passend binnen de doelstelling
 • beheer van Landgoed Kalheupink, omvattend Kalheupinkpark, de eilandjes en aangrenzende weilanden

Zie ook de website.

 

Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds (GVMF)

Het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds is opgericht ter gelegenheid van 400 jaar Grolsch in 2015. Het is een cadeau van Grolsch aan de regio om de sociale en economische groei in de regio te stimuleren. Het fonds heeft als doel om ‘vakmanschap is meesterschap’, in de breedste zin van het woord, in Twente en de Achterhoek te ondersteunen. Hierbij wordt groot belang gehecht aan enerzijds karakter en ondernemerschap, en anderzijds aan innovatie en duurzaamheid.

Voorwaarden:

Het project en/of initiatief moet plaatsvinden in Twente of de Achterhoek. Het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds biedt financieel steun aan initiatieven die voldoen aan de volgende vier criteria:
Ondernemerschap – Wat draagt het project en/of initiatief lokaal bij?

 • Innovatie – Bevat het initiatief een innovatief karakter of een vernieuwende factor?
 • Duurzaamheid – Is het project duurzaam of zijn er duurzame maatregelen getroffen?
 • Karakter – Wat draagt het initiatief bij aan de maatschappij?

Vanaf 1 december 2019 tot en met 31 maart 2020 kunnen projecten/initiatieven ingediend worden bij het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds via hun aanvraagformulier. In april zullen de ingediende projecten worden beoordeeld, waarna in mei 2020 de gehonoreerde projecten op de Grolsch Vakmanschap is Meesterschap avond bekend worden gemaakt.

Zie ook de website.

 

ING Nederland Fonds – lokale initiatieven

Heb jij een lokaal initiatief dat de buurt verbetert? De Help Nederland Vooruit Campagne is een traject dat sinds 2016 door de ING georganiseerd word. Hierbij kun je jouw lokale initiatief aanmelden voor een donatie van het ING Nederland Fonds als onderdeel van het project Help Nederland Vooruit. Zij ondersteunen initiatieven die Nederland sterker maken met een financiële bijdrage.

Tijdspad 2019/2020:

 • Aanmeldperiode 16 oktober 2019 – 13 november 2019. Een maand lang kun jij als buurtverbeteraar je lokale initiatief aanmelden voor een donatie van het ING Nederland fonds. Let op: lees vooraf de Actievoorwaarden.
 • Selectieperiode 26 november 2019 – 7 december 2019. In deze periode beoordelen wij de aanmeldingen achter de schermen. Per regio worden vijf initiatieven geselecteerd die allen een donatie ontvangen. Uiterlijk 17 december 2019 hoor je of jouw initiatief is geselecteerd.
 • Stemperiode 22 januari 2020 – 12 februari 2020. Drie weken lang kan heel Nederland stemmen op een lokaal initiatief in de buurt. Werf dus zoveel mogelijk stemmen voor jouw initiatief om zo de hoogste donatie te winnen!
 • Lokale uitreikingen 21 maart 2020
(bron: website ING Help Nederland Vooruit Campagne, 10-02-2020)

Zie ook de website.

 

ING Nederland Fonds – landelijke initiatieven

Elk kwartaal komt het bestuur bijeen om de ingezonden aanvragen voor grootschalige, impactvolle initiatieven te beoordelen. Projecten die aansluiten bij de missie van het ING Nederland fonds komen vervolgens in aanmerking voor een ondersteuning. Een aantal punten waar het bestuur op toetst:

 • Worden mensen vooruit geholpen?
 • Bestaat er een langetermijneffect op het leven van deze mensen?
 • Is het initiatief grootschalig en regio-overschrijdend?
 • Is er genoeg potentie om het project te laten groeien?
 • Bestaat er genoeg steun van andere partijen in de samenleving?
 • Is de impact van het project duidelijk te meten?

Kun jij op al deze vragen JA beantwoorden? Mail dan naar nederlandfonds@ing.nl.

Zie ook de website.

 

De Jongbloed Foundation

De Jongbloed Foundation wil bijdragen aan een leuker, gezonder en beter leven van voornamelijk kinderen (en hun ouders) die in een achterstandspositie verkeren of door een fysieke of psychische reden niet meekomen in het maatschappelijk functioneren.

De Jongbloed Foundation ondersteunt organisaties en initiatieven met een beperkte omvang, die geen politiek of religieus karakter hebben en zonder winstoogmerk werken. De stichting De Jongbloed Foundation richt zich op de hele wereld waarbij de focus ligt op in Twente gevestigde initiatieven die tot doel hebben maatschappelijk functioneren te veraangenamen of te verbeteren.

 

Kickstart Cultuurfonds

Het Kickstart Cultuurfonds biedt financiële ondersteKickstart Cultuurfondsuning aan theater- en concertzalen, producenten van professionele podiumkunsten en musea om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te kunnen voeren.

Zodat de deuren open kunnen, producties weer op de planken kunnen en het publiek weer live, fysiek in aanraking komt met kunst en cultuur. Kunst en cultuur verbinden mensen met elkaar en zijn daarmee onmisbaar voor een vitale samenleving. Het Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds en heeft ruim 16 miljoen euro beschikbaar.

 

Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijsselpr_bernhard_cultuurfonds_logo

Dit fonds van de Provincie Overijssel is ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het is gericht op rechtspersonen en voor groepen, en ter ondersteuning van projecten die:

 • Inwoners met elkaar verbinden door cultuurparticipatie.
 • Een breed aantoonbaar draagvlak hebben binnen de gemeenschap.

Het KCIPO honoreert aanvragen vanaf €500,- en tot een maximale bijdrage van €2.500,-. Daarnaast mag de maximale begroting van het project niet hoger zijn dan €12.500,-.

Vergaderdata 2020 Uiterste inleverdata 
30 maart 1 februari
29 juni 15 mei
 5 oktober 15 augustus
 14  december 1 november

(bron: website PBCF, 10-02-2020).

 

fondsmondriaan-150x150

Mondriaan Stichting

Een cultuurfonds dat bijzondere projecten op het gebied van beeldende kunst, vormgeving en musea ondersteunt en stimuleert.

 

 

 

Music Support Overijsselmusic supports overijssel 960x540

In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds presenteert Poppunt Overijssel een nieuw fonds: Music Support Overijssel. Deze regeling is bedoeld om ambitieuze artiesten uit deze provincie te ondersteunen, van producer tot metalband en van singer-songwriter tot hiphopcollectief. Met een bijdrage kunnen zij zichzelf artistiek en zakelijk ontwikkelen, om zo met een gerichte investering een grote sprong te maken.

Per act kan er maximaal €1000 worden aangevraagd verdeeld over zes aanvraagrondes.

De beoordelingscommissie komt zes keer per jaar samen. Aanvragen die voor de genoemde deadline binnen zijn, worden dan besproken. Enkele dagen hierna krijg je bericht.

🔹 Deadline ronde 1: 24 november 2020 (uitslag: dinsdag 1 december 2020)
🔹 Deadline ronde 2: 26 januari 2021 (uitslag: dinsdag 2 februari 2021)
🔹 Deadline ronde 3: 30 maart 2021 (uitslag: dinsdag 6 april 2021)
🔹 Deadline ronde 4: 25 mei 2021 (uitslag: dinsdag 1 juni 2021)
🔹 Deadline ronde 5: 27 juli 2021 (uitslag: dinsdag 3 augustus 2021)
🔹 Deadline ronde 6: 28 september 2021 (uitslag: dinsdag 5 oktober 2021)

 

Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds is een van zes cultuurfondsen die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft ingesteld. De missie van het Filmfonds is het stimuleren van een divers en kwalitatief hoogstaand filmaanbod en het bevorderen van een voor de filmkunst ontvankelijk (productie)klimaat in Nederland.

Daartoe verstrekt het financiële bijdragen voor de ontwikkeling, realisering en distributie van filmproducties: speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten zoals festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek.

 

Nederlands Letterenfonds

Met beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals stimuleert het Nederlands Letterenfonds de literatuur. Het fonds ondersteunt ook de verspreiding en de promotie van Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

 

 

Noodfonds NORMAnoodfonds NORMA

Noodfonds NORMA biedt uitvoerende kunstenaars kansen in crisistijd door extra geld voor projecten beschikbaar te stellen. De voorwaarden voor aanvragen zijn vandaag bekendgemaakt. Het NORMA Corona Fonds is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector en wordt in de tweede helft van augustus 2020 officieel geopend voor projectaanvragen van acteurs, stemacteurs, musici, cabaretiers, dansers en andere uitvoerende kunstenaars.

Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds richt zich op sociale inclusie en stimuleert projecten die erop gericht zijn ontmoetingen tussen mensen te organiseren of een nieuwe plek te vinden in de maatschappij. Daarnaast bieden onderstaande projecten ook culturele mogelijkheden:

 • Oranje Fonds Collecte
  Organisaties die deelnemen aan de collecte mogen 50% van de opbrengst van hun eigen collecte houden en besteden aan hun doelstellingen. De andere helft gaat naar sociale initiatieven in de provincie waarin gecollecteerd is. Voor 2018 kan aanmelden tot 1 april.
 • NLdoet
  Voor deze landelijke vrijwilligersdag (meestal op de derde vrijdag en zaterdag van maart) kunnen klussen aangemeld worden. Vrijwilligers kunnen zich als team en individueel aanmelden voor een activiteit. Voor klussen kan een financiele bijdrage aangevraagd worden
 • Nationale Burendag
  Jaarlijks tijdens het 4e weekeinde van september; voor activiteiten met/voor de buurt kan een financiele bijdrage gevraagd worden. Dit is een samenwerking tussen Douwe Egberts en het Oranje Fonds.

 

 

Prins Bernhard Cultuurfonds – OverijsselPBCF-waardebonnenactie

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.
Subsidie aanvragen… Hoe werkt het?

Werkterreinen:
– Podiumkunsten
– Beeldende kunst
– Monumentenzorg
– Geschiedenis en letteren
– Natuurbehoud

Zie ook de website.

Prins Bernhard Cultuurfonds – Cultuurmakersfonds

Nieuw Cultuurmakersfonds voor professionele makers zonder meerjarige subsidie. Professionele makers (stichtingen of collectieven) in de beeldende kunst, theater, film, dans, muziek en letteren (performance, lezing) die géén meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen, kunnen vanaf 11 juni om 9:00 uur een aanvraag indienen via de website van het Cultuurfonds.

Wat is het doel?

Initiatieven ondersteunen waarvan het publiek offline of online kan genieten, en zodoende een nieuwe impuls geven aan het culturele aanbod. Het gaat om projectfinanciering waardoor de kunst ondanks de coronacrisis in beeld en in ontwikkeling blijft.

Wie komt voor een bijdrage in aanmerking?

Stichtingen of collectieven (geen individuen) van professionele makers die actief zijn in de podiumkunsten, beeldende kunst en letteren en die geen meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen. Professionele makers tonen hun werk regelmatig bij erkende podia, instellingen of manifestaties. e.d. Een collectief dient te bestaan uit minimaal drie makers die werkzaam zijn in dezelfde of verschillende kunstdiscipline(s).

Onder makers verstaan wij: acteurs, auteurs, beeldend kunstenaars, choreografen, componisten, curatoren, dansers, dichters, film/documentaire- en theatermakers, fotografen, (mode)vormgevers, musici, scenaristen, scenografen, spoken word-artists e.d.

 

Aanvragen kunnen worden gedaan door:

 • rechtspersonen zonder winstoogmerk met een culturele doelstelling (kunnen alle bedragen aanvragen)
 • collectieven  van professionele makers (dit hoeven dus geen rechtspersonen te zijn), waarvan de samenwerking een relevante meerwaarde heeft voor het publiek (aanvragen tot en met € 25.000).

 

 

Prins Bernhard Cultuurfonds – Anjeractie

Tijdens de Anjeractie kan je geld collecteren voor je vereniging/stichting. De Anjeractie 2020 (collecteweek) van het Prins Bernhard Cultuurfonds vindt plaats 24 tot en met 30 mei 2020.

Dit jaar is de Anjeractie iets anders dan voorgaande jaren. Omdat het Prins Bernhard Cultuurfonds 80 jaar bestaat en ze de Anjeractie voor de 75e keer organiseren mogen collecterende verenigingen 100% van de opbrengst zelf houden. Hiervoor kunnen verenigingen dit jaar meedoen met de fysieke collecte. De online collecte is wegens dit jubileum jaar dit jaar geschrapt. Voordeel is wel dat de collecterende verenigingen 100% van de inkomsten mogen houden!

Zie ook de website.

 

Prins Bernhard Cultuurfonds – Huur licht, geluid en podiumdelenPBCF-waardebonnenactie

Individuele aanvragen van (theater- en toneel-)groepen of verenigingen voor theatertechnische faciliteiten in de vorm van licht en geluid of podia worden in principe niet gehonoreerd.

In plaats daarvan heeft het fonds ervoor gekozen om op een aantal plaatsen, verspreid over de provincie Overijssel, semi-professionele licht- en geluidsapparatuur, alsmede podia in zogeheten ‘pooldepots’ onder te brengen.

Nadere informatie omtrent deze poolinstallaties en de huurmogelijkheden vindt u in de folder Huur licht, geluid en podiumdelen.

Liever in Oldenzaal zelf podiumdelen huren?
Kijk dan eens op het prikbord; Stichting podiumdelen verhuurt tegen aantrekkelijk tarief podiumdelen.

Zie ook de website.

 

Rabobank Twente OostRabobabnk-logo

De Rabobank doet aan sponsoring en heeft een coöperatiefonds. Ook kunnen leden via de Rabo Clubkas Campagne stemmen op doelen die zo een sponsorbijdrage kunnen krijgen.

Sponsoring:

“De meeste verenigingen en stichtingen in ons werkgebied ondersteunen wij via de Rabo ClubSupport. Met een aantal geselecteerde verenigingen heeft de bank nog wel een strategische samenwerking in de vorm van sponsoring. Sponsoring is een manier om samen te werken met verenigingen met als doel elkaar te versterken en een gezamenlijk resultaat neer te zetten.

Daarnaast ondersteunen wij ook eenmalige activiteiten en/of events op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Die organisaties krijgen van ons faciliteiten, menskracht, kennis of geld. Rabobank verwacht daarvoor een tegenprestatie.

Wil je weten of jouw evenement in aanmerking komt voor sponsoring? Stuur dan een mail met meer informatie en ook een begroting naar communicatie.twenteoost@rabobank.nl. Wij nemen vervolgens contact met je op.” (bron: website Rabobank 10-02-2020)

Zie ook de website.

 

Coöperatiefonds:

Dit fonds richt zich op (duurzame) initiatieven die het maatschappelijke, sociale of culturele leven in onze lokale gemeenschap versterken. “Jaarlijks stelt Rabobank Twente Oost 4% van de nettowinst beschikbaar in het Coöperatiefonds. Vanuit dit fonds steunen wij verenigingen of stichtingen tot € 5000,-. In bijzondere situaties is een hogere bijdrage mogelijk.”. 

De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de binnengekomen aanvragen in twee rondes. Tijdslijnen:

  • Eerste ronde: Aanvraag indienen voor 1 maart
  • Tweede rond: Aanvraag indienen voor 1 september

(bron: website Rabobank 10-02-2020)

Zie de website (naar beneden scrollen).

 

Rabo ClubSupport

Voorheen heette deze actie Donatiefonds, en daarna Rabo Clubkas Campagne. Per 2020 is de nieuwe naam Rabo ClubSupport.

“Klanten van de bank (vanaf 12 jaar) verdelen het jaarlijkse sponsorbedrag. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Twente Oost bankieren en voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen zich hiervoor aanmelden. In 2018 verdeelden onze klanten € 100.000,-, in 2019 was dit bedrag maar liefst € 150.000,-. Vanaf 2020 wordt de Rabo Clubkas Campagne vervangen door Rabo ClubSupport.

Niet de bank, maar de klanten bepalen bij deze campagne, door het uitbrengen van hun stem, welke vereniging of stichting een financiële bijdrage voor het realiseren van de clubdoelen verdient. Het minimale bijdrage dat een vereniging/stichting kan verkrijgen is € 100,- waarbij de stemprocedure waarborgt dat klanten op tenminste twee clubs moeten stemmen. De vereniging/stichting kan door eigen publiciteit invloed uitoefenen op het aantal te ontvangen stemmen. Een goede campagne voeren kan de club veel extra stemmen opleveren.”

Zie de website.

 

Vereniging van het jaar

Sport-­ en cultuurverenigingen worden uitgedaagd hun verenigingsverhaal te delen via verenigingvanhetjaar.nl.

Te winnen: de clubs met de meeste stemmen en hoogste beoordeling worden beloond met mooie prijzen: masterclasses van professionals die de vereniging verder helpen. Plus een professionele promotiefilm om de vereniging extra in de schijnwerpers te zetten. Er zijn winnaars per gemeente, provincie en uiteindelijk ook landelijk.

Vanaf 23 maart 2020 kunnen verenigingen zich weer aanmelden via de website. (Bron: website Vereniging van het Jaar 10-02-2020.)

Zie ook de website.

 

Senasena logo

Sena regelt de naburige rechten van artiesten en producenten. Professionele muzikanten uit alle muziekgenres, die niet genoeg middelen hebben voor een kwalitatief hoogwaardige geluidsopname, kunnen een beroep doen op het Sena Muziekproductiefonds.

Zie ook de website.

 

Stichting CultuurFonds de Hof

De Stichting CultuurFonds de Hof heeft volgens haar statuten als doelstelling: “Het doen van bijdragen en/of het verstrekken van financiële ondersteuning ten behoeve van de bevordering en/of uitvoering van culturele activiteiten, uit te voeren in de Hofkerk te Oldenzaal. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.

Er kan een aanvraag ingediend worden voor een bijdrage voor of financiële ondersteuning van uw culturele activiteit. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

(Bron: website stichting Cultuurcentrum De Hof, 10-02-2020.)

Zie ook de website.

 

Stichting DOEN

Als financier helpt Stichting DOEN voorlopers die een groenere, socialere en creatievere samenleving willen maken, waarin:
– de capaciteit van de planeet het uitgangspunt is (‘groen’);
– iedereen kan meedoen, waar mensen samenwerken en elkaar helpen met respect voor individuele behoeftes en mogelijkheden (‘sociaal’);
– kunst en cultuur een centrale plaats innemen vanuit de overtuiging dat een samenleving niet zonder kan (‘creatief’).
DOEN steunt initiatieven die zich richten op één van deze drie thema’s. Binnen deze thema’s hebben wij programma’s die zich op specifieke sectoren richten.

Zie ook de website.

 

Stichting Scholtenhaerscholtenhaer

Doel: het financieel ondersteunen / bijdragen van educatieve en culturele faciliteiten in de gemeente Oldenzaal.

Zie ook de website.

 

 

Stichting de Houtmaathoutmaat-185x40

Deze kleine stichting biedt financiële ondersteuning aan projecten in Twente. Ze hebben een grote sympathie voor jeugdprojecten (t/m +/-18 jaar); hier ligt hun nadrukkelijke voorkeur wat betreft projecten. Voor het indienen van een aanvraag kan men het aanvraagformulier opvragen bij de secretaris.

Zie ook de website.

 

Stichting IBN RoesjdIBN Roesjd

De Stichting IBN Roesjd heeft ten doel bij te dragen aan het bevorderen van de participatie, integratie en emancipatie van culturele minderheidsgroepen. Sector: educatie en welzijn.

Maximale bijdrage per project: € 1500,-
Indienen aanvraag via formulier op de site. Contact met secretaris ook via een (ander) formulier op de site.

 

Stichting Roelvink Fonds

Stichting Roelvink Fonds biedt financiële ondersteuning aan culturele initiatieven in Twente en de Achterhoek die het maatschappelijk welzijn bevorderen. De aanvraag moet dienen voor het aanschaffen van materialen/apparatuur voor een project (dat meerdere keren plaatsvind).

De organisatie heeft geen eigen website, maar meer informatie is te vinden in dit document.

 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is er voor projecten op het gebied van architectuur, vormgeving, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. En ook voor e-cultuur, games en videoclips. Het fonds verbindt deze cultuurvormen met de creatieve industrie.

Zie ook de website.

Regeling Experiment

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft per 1 februari 2020 een nieuwe subsidieregeling geopend, gericht op kleinschalig experiment-gedreven onderzoek binnen de creatieve industrie: de Regeling Experiment.

 

VSBfonds

VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving.

VSBfonds kent donaties toe aan projecten op het gebied Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van hun project.

Het beleid van Kunst & Cultuur richt zich in hoge mate op het publiek: het fonds wil mensen in contact brengen met allerlei vormen van kunst en cultureel erfgoed. VSBfonds wil echter ook dat contact verdiepen, door bijvoorbeeld cultuureducatie of het actief beoefenen van kunst.

Zie ook de website.